خدمات ارزی

1- انجام کلیه امور مربوط به چک ، حواله ، انتقال وجه و … توسط بازرگانی HERMANO trading انجام می گیرد.
2- تبدیل ارز به وجه مورد نیاز