خدمات حواله

خدمات ارزی


1- انجام کلیه امور مربوط به چک ، حواله ، انتقال وجه و … توسط بازرگانی H&S انجام می گیرد.
2- تبدیل ارز به وجه مورد نیاز